De Vlaamse Regering en de sociale partners van de autosector ondertekenen sectorconvenant - HrWorld

Login

De Vlaamse Regering en de sociale partners van de autosector ondertekenen sectorconvenant


auto-industrie

De  Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport,de  heer Philippe Muyters en de Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke kansen en Brussel, de heer Pascal Smet, verbinden er zich toe tijdens de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2014 een werkingssubsidie te voorzien voor EDUCAM ter financiering van 6 voltijdse sectorconsulenten.

 

De Autosector en aanverwante sectoren  hebben een sectorconvenant afgesloten waarin een duidelijke sectorale visie wordt weergegeven met vastgelegde prioriteiten en doelgerichte acties
Met dit sectorconvenant wensen de sectorale sociale partners het Vlaamse arbeidsmarktbeleid te versterken op drie verschillende assen:

  • De afstemming onderwijs-arbeidsmarkt
  • Competentiebeleid en leven lang leren
  • Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit


 

De afstemming onderwijs-arbeidsmarkt

De kerngedachten die we met de acties willen verwezenlijken zijn een verhoging van de instroom in de opleidingen en onderwijsrichtingen die leiden tot de beroepen in de verschillende sectoren en het verhogen van de kwaliteit en kwantiteit van de instroom op de arbeidsmarkt en dit in samenwerking met meerdere partners.

 

De sector wenst het vak te promoten en dus een grotere bekendheid na te streven bij leerlingen, scholen, cursisten, werkzoekenden, werkenden, ouders, … van de beroepen, uitdagingen, opportuniteiten en loopbaanmogelijkheden die er zijn in de verschillende sectoren.

 

Dit kan op verschillende manieren aangepakt worden:.
- Een betere afstemming van de behoeften van de sector kan mogelijk gemaakt worden door de bestaande leerprogramma’s beter af te stemmen of nieuwe in te voeren.
- De ondersteuning van leerkrachten, lesgevers en instructeurs is een zeer belangrijke schakel voor de kwalitatieve instroom in de sector. Het kwalificatieniveau van de ‘nieuwe’ werknemers staat of valt immers met het opleidingsniveau van hun leerkrachten/trainers. Daarom zullen volgende acties verder gezet en uitgediept worden:
o Ontwikkeling van het opleidingsaanbod op maat van de leerkrachten/trainers
o Ontwikkeling van didactische tools en leermiddelen die ook na de opleiding kunnen gebruikt worden want de leerlingen/cursisten staan centraal en moeten de vruchten dragen van de opleidingen die hun leerkrachten/trainers gevolgd hebben.
o Organisatie van opleidingen specifiek voor de jongeren derwijze dat ze gesensibiliseerd worden voor opleiding en het belang van levenslang leren in een loopbaan.
- Verder dienen ondernemingen gesensibiliseerd en ondersteund te worden bij het organiseren van werkplekleren, stages en  werkleerplekken in het bedrijf, wat  de instroom vanuit het onderwijs en de beroepsopleidingen kan verbeteren.


 

 

Competentiebeleid en leven lang leren

  • De voorspellingen over de tekorten met betrekking tot technisch gekwalificeerd personeel worden meer en meer een deel van de realiteit. Een anticipatieve houding met betrekking tot de vergrijzing en ontgroening is dan ook noodzakelijk. Er is dus behoefte aan inzicht in vaardigheden, competentie-eisen en –profielen en kijken over de grenzen van diversiteit.
  • Het opleidings- en kenniscentrum heeft de opdracht om de ondernemingen te begeleiden naar een performant en strategisch competentiebeleid en talentontwikkeling . Het is dus de uitdaging om ondernemingen in de sector te hebben met competent personeel of hen te ondersteunen in het vinden van daarvan teneinde het competentieniveau van werknemers te verhogen of werknemers competent te houden om hun kansen op de arbeidsmarkt intact te houden én de ondernemingen competitief te houden.
  • Er dient werk te worden gemaakt van de begeleiding van werknemers door het opstellen van kwalitatieve opleidingsplannen, ondersteuning via een opleidings-cv, de sectorale beroepsprofielen, met aandacht voor zowel het oogpunt van de individuen  als van de ondernemingen.
  • Sinds jaren zijn de sectorale acties erop gericht om zo veel mogelijk begeleiding "op maat" aan te bieden in persoonlijke contacten  en bedrijfsbezoeken bij de KMO’s om een persoonlijk antwoord te vinden op de noden van de bedrijven. Veelvuldig persoonlijk contact is immers dé manier om zicht te krijgen op de opleidingsvragen van de bedrijven.


 

Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit

  • Kijken over de grenzen van diversiteit is noodzakelijk voor een sector die zelf al behoorlijk "divers en vergrijsd" is. Het belang van de competenties van een werknemer wensen we centraal te plaatsen bij de bedrijven en niet de afkomst, handicap of leeftijd. De sectorale sociale partners stellen dan ook dat de acties om meer diverse werknemers aan te trekken, die we sinds jaar en dag op dit vlak ontwikkelen, ondertussen opgenomen zijn in de CAO.
  • Informatie- en sensibiliseringsacties alsook ondersteunende acties (i.s.m. met partners zoals SERV, RESOC’s, VDAB, SYNTRA Vlaanderen, …) blijven aangewezen.

 

Met deze sectorconvenant  wenst de Vlaamse Overheid samen met de sectoren ook intersectorale samenwerking te promoten via regelmatige ervaringsuitwisseling en opbouw van expertise

 

De sector zal jaarlijks rapporteren aan het Departement Werk en Sociale Economie over de gerealiseerde initiatieven en acties

 

Binnenkort kan u de volledige tekst raadplegen op http://www.werk.be/over-werk-sociale-economie/beleid/sectoren/sectorconvenants/convenants-sector 

 

 

Persberichtsectorconvenant