De nieuwe formaliteiten - HrWorld

Login

De nieuwe formaliteiten


Student little
Ze zijn overal, zullen sommigen zeggen. Wie heeft zich op restaurant niet laten bedienen of aan de kassa van de supermarkt zijn artikelen niet laten scannen door een jongere die pronkt met zijn studentenbadge? Of het nu is om studies te betalen of gewoon om vrijetijdsbesteding te financieren, de overeenkomst voor tewerkstelling van studenten maakt het de student mogelijk om, onder het gezag van een werkgever, tegen loon arbeidsprestaties te leveren.
 

Voor de op die manier aan het werk gezette jongeren kan het financieel bevredigend blijken, maar de overeenkomst voor tewerkstelling van studenten is ook een goede zaak voor de ondernemingen, aangezien de studenten qua bijdragen duidelijk minder kosten dan de gewone werknemers. Sinds 1 januari 2012 werd de reglementering betreffende de overeenkomst voor tewerkstelling van studenten aangepast. Hét moment dus om even terug te komen op bepaalde specificiteiten van studentenwerk en op de nieuwigheden die aan deze reglementering zijn aangebracht, zonder echter de pretentie te hebben volledig te zijn.

 

 

Wie is student?

De wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten geeft geen enkele definitie van het begrip ‘student’. In principe wordt geen enkele leeftijdsgrens bepaald.

 

Betekent dit dat elke jongere - of minder jongere - die lessen volgt aan een universiteit, een hogeschool of een middelbare school automatisch als student wordt gekwalificeerd? 
Niet noodzakelijk. Sommige beperkingen zijn geboden:

 

 1. Om te beginnen bestaat er een limiet inzake leerplicht. 
  Enkel studenten van 15 jaar en ouder die niet langer zijn onderworpen aan de voltijdse leerplicht kunnen een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten afsluiten. Dienaangaande dient eraan te worden herinnerd, dat de voltijdse leerplicht een einde kan nemen op de leeftijd van 15 jaar indien de student de eerste 2 jaar van het middelbaar onderwijs heeft beëindigd (maar niet noodzakelijk voor het tweede jaar is geslaagd). Hoe dan ook, de voltijdse leerplicht eindigt vanaf 16 jaar.  2. Bovendien werden bepaalde categorieën van studenten uitdrukkelijk uitgesloten bij Koninklijk Besluit (K.B. van 14 juli 1995) van het begrip ‘student’, namelijk:
 • vanaf 1 januari 2012 de studenten die sinds ten minste twaalf maanden onafgebroken gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst (voordien was de limiet op 6 maanden gebracht);
 • de studenten die zijn ingeschreven in een avondschool of die een onderwijs met beperkt leerplan volgen;
 • de studenten die onbezoldigd werk leveren dat deel uitmaakt van hun studieprogramma. Hier worden de studiestages beoogd.

 

 

Een overeenkomst onderworpen aan bepaalde formaliteiten

Volgens de wet betreffende arbeidsovereenkomsten (art. 123 en volgende) moet de overeenkomst voor tewerkstelling van studenten schriftelijk worden vastgelegd.  Zij moet voor iedere student afzonderlijk worden afgesloten en ondertekend uiterlijk op het ogenblik waarop ze ingaat.

 

Indien de student jonger is dan 18 jaar kan hij zijn overeenkomst helemaal alleen afsluiten en verbreken en kan hij helemaal alleen zijn loon ontvangen, behoudens verzet van zijn ouders of van zijn voogd.

 

Bepaalde verplichte vermeldingen moeten voorkomen in de overeenkomst voor tewerkstelling van studenten:

 1. de identiteit, de geboortedatum, de woonplaats en eventueel de verblijfplaats van de partijen;
 2. de datum van het begin en het einde van de uitvoering van de overeenkomst;
 3. de plaats van de uitvoering van de overeenkomst;
 4. een beknopte beschrijving van de uit te oefenen functie of functies;
 5. de arbeidsduur per dag en per week;
 6. de toepasselijkheid van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers;
 7. het overeengekomen loon en ingeval dit niet vooraf kan worden vastgesteld, de wijze en de basis van de berekening van het loon;
 8. het tijdstip waarop het loon wordt uitbetaald;
 9. het eventuele beding van proeftijd;
 10. de plaats van huisvesting wanneer de werkgever er zich toe verbonden heeft de student te huisvesten;
 11. het bevoegde paritair comité;
 12. de aanvang en het einde van de gewone werkdag, het tijdstip en de duur van de rusttijden, de dagen van regelmatige onderbreking van de arbeid;
 13. de plaats waar en de manier waarop de persoon te bereiken is, die overeenkomstig het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming is aangewezen om de eerste hulp te verlenen;
 14. de plaats waar de verbandkist zich bevindt;
 15. de namen en contactmogelijkheden van de werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraad;
 16. in voorkomend geval, de namen en contactmogelijkheden van de werknemersvertegenwoordigers in het comité voor preventie en bescherming op het werk;
 17. in voorkomend geval, de namen en contactmogelijkheden van de leden van de vakbondsafvaardiging;
 18. het adres en het telefoonnummer van de bedrijfs- of interbedrijfsgeneeskundige dienst;
 19. het adres en het telefoonnummer van de inspectie van de sociale wetten van het district waarin de student wordt tewerkgesteld [1].

 

Verder moet een kopie van de overeenkomst, samen met de kopie van het bewijs van ontvangst van het arbeidsreglement door de werkgever aan de arbeidsinspectie worden bezorgd binnen de 7 dagen na het begin van de uitvoering van de overeenkomst. Indien de werkgever deze formaliteiten niet in acht neemt, kan de student de overeenkomst te allen tijde beëindigen zonder opzeggingstermijn noch vergoeding.

 

 

Beperkte duur en voordelige bijdragen voor de werkgever

De overeenkomst voor tewerkstelling van studenten wordt noodzakelijk gesloten voor een bepaalde tijd. Bovendien mag de student maar maximaal 12 maanden bij eenzelfde werkgever en buiten de uren van verplichte aanwezigheid in de lessen worden tewerkgesteld.

 

Vanaf 1 januari 2012 mogen de studenten 50 dagen per kalenderjaar werken en mogen zij deze dagen vrij presteren over het hele jaar. Volgens de vroegere reglementering mochten zij maar 46 dagen werken (23 dagen tijdens de zomermaanden en 23 dagen tijdens het schooljaar).

Op voorwaarde dat de jaarlimiet van 50 dagen wordt nageleefd, kan het beroep doen op studentenwerk voordelig zijn voor alle partijen bij de overeenkomst, want het loon van de student is niet onderworpen aan de betaling van de gewone bijdragen voor de sociale zekerheid (35 % ten laste van de werkgever en 13,07 % ten laste van de werknemer die geen student is). Het loon van de student is het hele jaar door immers maar onderworpen aan een solidariteitsbijdrage van 8,13 % nl. 5,42 % ten laste van de werkgever en 2,71 % ten laste van de werknemer.  Voordien verschilde de solidariteitsbijdrage naar gelang de student tijdens de zomer (7,51 %) of buiten de zomermaanden (12,51 %) werkte.

 

Ingeval de 50 dagen bij eenzelfde werkgever worden overschreden, zullen gewone bijdragen voor de sociale zekerheid worden geheven voor de hele tewerkstellingsduur. In sommige gevallen kan de RSZ echter blijk geven van een bepaalde soepelheid indien de werkgever de eerste 50 dagen heeft aangegeven als studentenwerk en de 51e dag als gewoon werk.

 

Ingeval de 50 dagen bij verschillende werkgevers wordt overschreden, zullen de gewone bijdragen voor de sociale zekerheid verschuldigd zijn vanaf de 51e dag.

 

 

Controlesysteem voor de overschrijding van de limiet van 50 dagen

Om een eventuele overschrijding van het contingent van 50 dagen te voorkomen, werd een nieuw systeem ingevoerd voor de controle van de effectief gepresteerde dagen: het is toegankelijk op de site van de RSZ via de webtoepassing Student@work [2]. Dankzij dit systeem kunnen zowel de werkgever als de student op ieder ogenblik het aantal dagen raadplegen die door de student werden gepresteerd.

 

Dit instrument maakt het voor de werkgever dus mogelijk om na te gaan of hij werkelijk van de voordelige regeling van het studentenwerk kan genieten. Niet zomaar iedereen is immers student in de zin van de reglementering…

 

 

 

 

 

Anne-Sophie Tshilembe

Anne-Sophie Tshilembe
Avocat (Stibbe)

 

Stibbe

 

 
 


[1] Wanneer de vermeldingen voorzien in de punten (12) tot (19) voorkomen in het arbeidsreglement, mag de overeenkomst er enkel uitdrukkelijk naar verwijzen.studentenarbeid