Ministerraad keurt tweede reeks begrotingsmaatregelen goed - HrWorld

Login

Ministerraad keurt tweede reeks begrotingsmaatregelen goed


De ministerraad keurde afgelopen week in eerste lezing een nieuwe programmawet goed met daarin een tweede pakket van maatregelen om de begrotingsbeslissingen van 2012 uit te voeren. Deze maatregelen dienen nog door het parlement te worden goedgekeurd. Op initiatief van minister van Werk De Coninck zullen de ondernemingen moeten investeren in oudere werknemers en opleiding. Daarnaast wordt in uitvoering van een Europese richtlijn de wetgeving inzake jaarlijkse vakantie aangepast.

 

Hieronder de maatregelen kort op een rij (een uitgebreid overzicht vindt u op www.SocialEye.be).

 

 

1. Werkgelegenheidsplan oudere werknemers

Om oudere werknemers langer aan het werk te houden, zullen ondernemingen jaarlijks een werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers opmaken. De Federale Overheidsdienst Werk, Arbeid en Sociaal Overleg zal een aantal modellen van zo’n werkgelegenheidsplan uitwerken. Om sociaal overleg te bevorderen, zal de werkgever het werkgelegenheidsplan aan de OR moeten voorleggen.

 

 

2. Respecteren leeftijdspiramide bij collectief ontslag

Ook dit punt heeft tot doel om oudere werknemers langer aan het werk te houden. Daarom wordt de wetgeving aangepast, zodat ondernemingen die tot een collectief ontslag overgaan de leeftijdspiramide in het bedrijf zouden naleven. Bij niet-naleving volgen er sancties.

 

De werknemers worden ingedeeld in drie leeftijdsgroepen (<30jr, 30-54 en 50+). Het is de bedoeling dat bij een collectief ontslag het aantal ontslagen evenredig verdeeld is over deze drie groepen. Op deze bepaling zijn wel specifieke afwijkingen mogelijk.


 

3. Opleidingsinspanningen

Momenteel moet 1,9 % van de totale loonmassa over alle sectoren heen naar opleidingsinspanningen gaan. Als dit niet gehaald wordt, moeten de bedrijven onder bepaalde voorwaarden  een bijdrage van 0,05 % op de loonmassa van de onderneming betalen.

 

Deze sanctie wordt nu verhoogd tot 0,10 % in 2012 en 0,15 % in 2013.

 

Tegelijk kunnen werkgevers die individueel wel voldoende opleidingsinspanningen leveren de sanctie vermijden.

 

 

4. Verhoogde bijdragen werkloosheid met bedrijfstoeslag

Het regeerakkoord van 1 december 2011 bevat een reeks maatregelen die tot doel hebben om de verschillende eindeloopbaanregelingen aan te passen. Zo wordt de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voor onder meer het vervroegd pensioen en het brugpensioen, die nu werkloosheid met bedrijfstoeslag heet, opgetrokken.

 

In het verlengde daarvan voorziet het regeerakkoord dat de patronale bijdragen inzake brugpensioen en pseudo-brugpensioen zullen worden aangepast (rekening houdend met de leeftijd van de bruggepensioneerde).

 


5. Uitbreiding Betaald Educatief Verlof

Niettegenstaande de huidige crisis blijven een aanzienlijk aantal vacatures niet ingevuld. Om werknemers aan te moedigen om bij het kiezen van een opleiding te opteren voor opleidingen die voorbereiden op de uitoefening van een knelpuntberoep wordt het maximum aantal uren educatief verlof voor deze opleidingen opgetrokken van 100/120u naar 180u.

Een zelfde verhoging tot 180 uren wordt voorzien voor de opleidingen in het kader van het onderwijs voor sociale promotie die leiden tot het behalen van een eerste diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs.

 

 

6. Aanpassing jaarlijks vakantiesysteem

Europa voorziet dat iedere werknemer tijdens het jaar waarin wordt gewerkt recht heeft op 4 weken rust met loonbehoud (in verhouding tot de in dat jaar geleverde prestaties). In België is het echter zo dat werknemers in de loop van het eerste kalenderjaar van hun tewerkstelling noch vakantie noch vakantiegeld genieten.

 

De programmawet voorziet nu een wettelijke basis voor een oplossing, waarbij een Europees vakantiegeld zal worden toegekend per gewerkte periode van 3 maanden, en dit tijdens de laatste week van de betrokken 3 maanden.

 

Het vakantiegeld dat dan wordt toegekend, zal nadien verrekend worden op het dubbel vakantiegeld of het vertrekvakantiegeld.

 

 

 

 

Persbericht van de ministerraad van 27 januari 2012 (Programmawet eerste lezing)

Een volledig overzicht van de maatregelen vindt u op www.SocialEye.be.