Recht op sollicitatieverlof? - HrWorld

Login

Recht op sollicitatieverlof?


Gepubliceerd door: Inger Verhelst

sollicitatie Bestaat een recht op "sollicitatieverlof" voor werknemers die worden ontslagen met het oog op toetreding tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)?

 

Vroeger

Een vraag die tot voor kort in de praktijk vaak aan bod kwam, is of de werknemer die ontslagen is met het oog op toetreding tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (afgekort "SWT") (vroeger "brugpensioen") nog recht heeft op sollicitatieverlof.

 

De Arbeidsovereenkomstenwet voorziet in zijn artikel 41 dat de ontslagen werknemer tijdens de opzeggingstermijn met behoud van loon van het werk mag wegblijven om een nieuwe dienstbetrekking te zoeken. Dit recht is maar voorzien voor zover de werknemer daadwerkelijk een nieuwe dienstbetrekking zoekt en bestaat dus niet meer vanaf het ogenblik dat de werknemer een nieuwe dienstbetrekking aanvaard heeft, of indien de werknemer geen nieuwe dienstbetrekking zoekt, zoals traditioneel het geval was bij brugpensioen.

 

Uit de rechtspraak blijkt echter dat het niet aan de werknemer is om te bewijzen dat hij effectief solliciteert, maar integendeel het de werkgever is die moet bewijzen dat de bediende misbruik maakt van het recht op sollicitatieverlof indien hij het verlof wenst te weigeren. [1] Een werknemer die ontslagen wordt met het oog op toetreding tot het SWT of pensioen, hoeft in principe de hem opgelegde regeling niet te aanvaarden en kan ervoor opteren alsnog nieuw werk te zoeken. De rechtbanken aanvaarden dan ook dat ook deze werknemers principieel recht hebben op sollicitatieverlof. [2]

 

 

Vandaag

Deze discussie is thans achterhaald ingevolge de wetgeving in het kader van het zogenaamde Generatiepact van december 2005. Het past niet langer in de huidige tijdsgeest om te veronderstellen dat oudere werklozen en werklozen met bedrijfstoeslag ("bruggepensioneerden") geen nieuw werk meer zullen aanvatten. Sedert het Generatiepact wordt de bedrijfstoeslag immers behouden in geval de werkloze met bedrijfstoeslag het werk hervat. Er mag dus verondersteld worden dat werklozen met bedrijfstoeslag wel degelijk nog zullen solliciteren. Dit geldt des te meer voor werklozen met bedrijfstoeslag die jonger zijn dan 58 jaar en die na het SWT beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt.

 

Niettemin werd ingevolge een wetswijziging van 17 mei 2007 dit recht op sollicitatieverlof alsnog beperkt door het met name te linken aan het recht op outplacementbegeleiding.

 

Ingevolge het Generatiepact hebben ontslagen werknemers vanaf 45 jaar, ook zij die ontslagen worden met het oog op toetreding tot het SWT, recht op een outplacementbegeleiding. Een belangrijk verschilpunt vormt wel dat, waar werkgevers in regel verplicht zijn op eigen initiatief outplacement aan de ontslagen werknemer aan te bieden, de werknemer die is ontslagen met het oog op de toetreding tot het SWT, dit recht wel uitdrukkelijk moet opeisen.

 

De Arbeidsovereenkomstenwet voorziet enkel in een recht op sollicitatieverlof indien de werknemer die werd ontslagen met het oog op toetreding tot het SWT de werkgever uitdrukkelijk vraagt om een outplacementbegeleiding.

 

De regeling rond het SWT werd onlangs verder verstrengd in het kader van het Vlinderakkoord. Voorlopig zijn er geen aanwijzingen dat er iets gewijzigd zou worden aan de regeling rond het sollicitatieverlof en het recht op outplacementbegeleiding.

 

 

Inger-Verelst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Verhelst

 

Claeys-Engels

praktijkboek ontslag

 

Praktijkboek ontslag 2012 

 

Advocatenkantoor Claeys & Engels

 

Jaarboek - 926 pagina's

 

Verschijningsdatum: 31/05/2012

 

 


 


[1] Cass. 3 november 1976, Arr. Cass. 1976-77, 256.

[2] Vr. en Antw. Senaat 25 maart 2003, 3973 (Vr. nr. 2647 De Schamphelaere).sollicitatieverlof werkloosheid met bedrijfstoeslag